publication . Bachelor thesis . 2014

Neglected Crises : A study of how non-profit organizations market humanitarian and environmental risks and crises which the public has lost interest in

Josephsen, Anna; Nilsson, Michael;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för geografi, medier och kommunikation
  • Country: Sweden
Abstract
Hösten 2012 släppte organisationen Läkare Utan Gränser en rapport under titeln Kriserna Svenskarna Glömt. I denna uppmärksammas det faktum att det finns flera humanitära kriser i världen som allmänheten i Sverige inte känner till. Organisationen benämner dessa som “glömda kriser”. Anledningen till den låga kännedomen hos allmänheten är, enligt rapporten, en bristande mediebevakning av kriserna. Begreppet glömda kriser bygger till stor del på idén om att en kris eller en risk kan lida av ett otydligt tids- eller rumsperspektiv, som därmed urholkar dess nyhetsvärde. Begreppet kan dessutom utvidgas till att omfatta miljömässiga risker och kriser, eftersom även dess...
Subjects
free text keywords: marketing, neglected crises, non-profit organization, rhetoric, semiotics, ideella organisationer, glömda kriser, marknadskommunikation, retorik, semiotik
Related Organizations

Risker och sociala ojämlikheter...............................................................................................................5 Semiotik och retorik inom visuell kommunikation............................................................................13 Presentation av analysmaterialet från MSF ..............................................................................................22

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue