publication . Bachelor thesis . 2018

Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

Brännlund, Angelika;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Country: Sweden
Abstract
Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstereotypa mönster tas tillvara inom bildskapande? Metoden har utgått från en intervjustudie vilket inneburit intervjuer av sju pedagoger som arbetar inom förskolan. Halvstruktur...
Subjects
free text keywords: feminist poststructuralism, art and creation, gender, gender discourse, discourse analysis, positioning, subjectivity, deconstruction, pre-school teacher, pre-school, interview study, poststrukturell feminism, bildskapande, genus, genusdiskurs, diskursanalys, positionering, subjektivitet, dekonstruering, pedagogroll, förskola, intervjustudie, Pedagogy, Pedagogik
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue