Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

Bachelor thesis Swedish OPEN
Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John;
(2017)
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)
  • Subject: Fake news | Millennials | Baby Boomers | Truthfulness | News media | Baby boomers | Sanningshalt | Nyhetsmedier | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och ba... View more
Share - Bookmark