publication . Bachelor thesis . 2017

Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteori. Det finns flera andra teorier med olika definitioner av generationerna men vi valde att avgränsa oss till Zukins modell eftersom vi ansåg denna vara mest relevant utifrån...
Subjects
free text keywords: Fake news, Millennials, Baby Boomers, Truthfulness, News media, Baby boomers, Sanningshalt, Nyhetsmedier, Media and Communications, Medie- och kommunikationsvetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue