Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

Bachelor thesis Swedish OPEN
Malmqvist, Hanna (2015)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Subject: Gender | equality | picture book | Genus | könsroller | bilderboken

Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker vara ett bra material och verktyg i förskolan för att kunna visa att man får vara precis den man vill vara och det är inget som är konstigt med det.  The purpose of this study is to see how some picture books challenge gender stereotypes. I will review how boys and girls are portrayed from a gender perspective and also look at how text and image complement each other, with the help of Nikolajeva’s (2000) analysis model for picture books. I have chosen to analyze three books and two of these have boys as the main characters and one has a girl as the main character. With the awareness we have today on gender are these books a good material and a tool that can be useful in the preschool, in order to show that you can be just the one you want to be and there is nothing strange about it.
Share - Bookmark