Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

Bachelor thesis Swedish OPEN
Malmqvist, Hanna;
(2015)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Subject: Gender | equality | picture book | Genus | könsroller | bilderboken

Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analys... View more
Share - Bookmark