publication . Bachelor thesis . 2006

Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för börsnoterade bolag år 2005. Dessutom har alla medlemstater möjlighet att lagstifta om IAS-redovisning i icke-noterade bolag. IAS 40 ersätter tidigare bestämmelser i IAS 25 ”red...
Subjects
free text keywords: IAS 40, onoterade fatighetsbolag, verkligt värde, anskaffningsvärde, värdering till verkligt värde, redovisning, företagsekonomi, företagsvärde, IASB, förvaltningsfastigheter, internationella redovisningsstandarder, Business studies
Related Organizations

4.1 ENKÄTFRÅGOR TILL FASTIGHETSBOLAG .............................................................................................16 4.1.1 Analys av enkätsvar....................................................................................................................17 4.2 GLOBALT REGELVERK FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG? ...........................................................18 4.2.1 IASB's frågor..............................................................................................................................18 4.1.2 Sammanställning av remissvar ...................................................................................................18 5.1 RELIABILITET OCH VALIDITET .............................................................................................................21 5.1.1 Undersökningens reliabilitet och validitet..................................................................................21 15 Lönnqvist 2002 16 Artsberg 2003 17 Ibid 18 Björkman 1997 19 Björkman 1997 1. Känner ni till IAS 40, värdering till verkligt värde, när det gäller förvaltningsfastigheter? Arstsberg, K. (2003) Redovisningsteori - policy och praxis. Liber Ekonomi, Malmö

Any information missing or wrong?Report an Issue