Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

Bachelor thesis Swedish OPEN
Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina;
(2006)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi
  • Subject: IAS 40 | onoterade fatighetsbolag | verkligt värde | anskaffningsvärde | värdering till verkligt värde | redovisning | företagsekonomi | företagsvärde | IASB | förvaltningsfastigheter | internationella redovisningsstandarder | Business studies | Företagsekonomi

Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att v... View more
Share - Bookmark