publication . Bachelor thesis . 2016

Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga artiklar hade kvalitativ ansats och söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Studiens resultat indelades i tre övergripande teman: moderskap, diagnostisering - samt ...
Subjects
free text keywords: postpartum depression (PPD), mothers, experiences, postpartumdepression (PPD), mödrar, upplevelser
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue