publication . Bachelor thesis . 2014

”… alla vill vi väl ha ett förhållande” : En studie om hur kvinnor i övre medelåldern upplever livet som singel

Nilsson, Clara;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen kring hur svenska heterosexuella kvinnor i gruppen övre medelålder upplever singellivet. Jag använde mig utav välkända teorier och begrepp inom sociologin. De tillämpade teorierna och teoretiska begreppen var individualism, rena relationer, tvåsamhetsnormen och identitetsskapande utifrån teorier som spegeljaget och könsidentitet/könsroller. Undersökningsproblemet bestod i att beskriva kvinno...
Subjects
free text keywords: single, upper middle age, individualism, identity. norm of twosomes, övre medelåldern, singel, identitet, tvåsamhetsnorm
Related Organizations

2. Tidigare forskning ...................................................................................................8 2.1 Litteratursökning .......................................................................................................... 8 2.2 Singelkvinnors livssituation.......................................................................................... 9 2.3 Tvåsamhetsnormens inverkan på singelkvinnor och deras identitet ..................... 10 2.4 Diskussion kring tidigare forskning .......................................................................... 12

3. Teori ........................................................................................................................12 3.1 Val av teori ................................................................................................................... 12 3.2 Individualism ............................................................................................................... 13 3.3 Tvåsamhetsnormen ..................................................................................................... 13 3.4 Det rena förhållandet .................................................................................................. 14 3.5 Identitet och identitetsskapande ................................................................................ 15

4. Metod ......................................................................................................................17 4.1 Ansatser och val av metod .......................................................................................... 17 4.2 Val av analysmetod ..................................................................................................... 18 4.3 Urval ............................................................................................................................. 19 4.4 Genomförandet av intervjuerna ................................................................................ 20 4.5 Undersökningens kvalitet: validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................. 20 4.6 Etiska överväganden ................................................................................................... 21 6. Avslutande diskussion ...........................................................................................32 6.1 Sammanfattning av resultatet .................................................................................... 32 6.2 Diskussion av resultatet .............................................................................................. 33 6.3 Diskussion kring metod i förhållande till resultatet................................................. 38 6.4 Slutsatser och förslag på vidare forskning................................................................ 38

Any information missing or wrong?Report an Issue