Marknadsföring av Corporate Social Responsibility : En studie i Generation Y:s attityder till CSR samt attityder till marknadsföring av CSR inomsnabbmatsbranschen i Sverige

Bachelor thesis Swedish OPEN
Pahkamaa, Tobias ; Hamrin, Emil (2012)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Corporate Social Responsibility | CSR | Konsumentattityd | Snabbmatsbranschen | Generation Y

Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011) CSR-modell. Resultatet baseras på dels enkvantitativ studie i form av en enkätundersökning, dels en kvalitativ studie i form avsemistrukturerade intervjuer. Uppsatsens kommer fram till att det finns positiva attityder hosGeneration Y till att företag inom snabbmatsbranschen i Sverige engagerar sig i CSR samt till attdessa företag marknadsför sina engagemang i CSR. Vidare uppdagas dessa engagemang i CSR samtmarknadsföring av CSR ha positiva effekter på konsumenter inom Generation Y när de utvärderarföretaget i fråga. Dock visas indikationer på att dessa attityder inte leder till ett förändratköpbeteende.
Share - Bookmark