publication . Bachelor thesis . 2011

E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 där han beskriver fyra olika faktorer som spelar in vid ett köp: sinnliga krav, förhållandekrav, synkroniseringskrav samt identifikations- och kontrollkrav. Denna teori har b...
Subjects
free text keywords: process virtualization, situational variables, internet marketing, e-commerce, online store, web shop, processvirtualisering, situationsvariabler, internetmarknadsföring, e-handel, internethandel, webbutik
Related Organizations

4. EMPIRI ..........................................................................................................................................21 4.1. E-handlarnas marknadsföring .................................................................................................21 4.2. E-handlarnas arbete med sinnliga faktorer..............................................................................23 4.3. Skapandet av sociala faktorer .................................................................................................24 4.4. Tidsfaktorer som påverkar e-handlarna...................................................................................27 4.5. E-handlarnas arbete med företags- och kundsäkerhet.............................................................28 4.6. Övriga faktorer som e-handlarna jobbar med .........................................................................29 4.7. Sammanfattning ......................................................................................................................30

Any information missing or wrong?Report an Issue