publication . Bachelor thesis . 2013

Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiriska studie bygger på numerisk sekundärdata. Dessa har samlats in från årsredovisningar för de utvalda företagen. Resultatet från vår undersökning är inte entydigt men visar ...
Subjects
free text keywords: Biologiska tillgångar, IAS 41, intressentmodellen, värdering till verkligt värde.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue