publication . Bachelor thesis . 2014

Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

Larsson, Beatrice;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- och nackdelar upplevs vid arbete med PECS? Resultatet visar att PECS är ett kommunikationsverktyg med hög evidens men att det finns delade åsikter kring vissa delar. Studien ...
Subjects
free text keywords: autismspektrumtillstånd, PECS, kommunikation, AKK, beteende
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue