Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Sandström, Carolina ; Eriksson, Sofie (2011)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Marketing mix | packaging | package change | differentiation | Marknadsmix | förpackning | förändring av förpackning | differentiering

Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag med snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen intervjuades om varför förändringarna sker. Företagen valdes efter ett antal grundkriterier och ett av dessa var att de skulle ha genomfört förändring av förpackning under de senaste fem åren. VD:n för en designbyrå intervjuades även som komplement. Intervjuerna sammankopplades sedan med de tre centrala begreppen för att få en förståelse för varför förpackningsförändringar genomförs. I analysen framkommer det både positiva och negativa aspekter med förpackningsförändringar. Det konstateras att en förpackningsförändring sker på grund utav den hårdnade konkurrensen för snabbrörliga konsumentvaror, den höga andelen beslut som tas vid köptillfället samt den minskade betydelsen av traditionell reklam. Avslutningsvis konstateras det att förändring av förpackning skulle kunna ses som en utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. Det är dock viktigt att förändringarna sker med ett tidsintervall som tillåter konsumenterna att vänja sig vid förändringen innan nästa genomförs. This paper deals with change in packaging as a possible extension of the product category in the extended marketing mix by Kotler & Keller. The purpose of the study was to see if package change should be an ongoing process rather than static within the product category in the extended marketing mix. Through existing literature we identified three key concepts that were considered important for the study; packaging, package change and differentiation. Five different companies with fast-moving consumer goods in the food industry were interviewed about why package change occurs. The companies were selected through a number of criterions; one of them was that they should have repackaged some of their products within the last five years. As a complement, a CEO of a design agency was interviewed. The results of the interviews were later on associated with the three key concepts to gain an understanding of why package changes are implemented. The analysis shows that both positive and negative aspects of package change exist. Our findings show that package change occurs due to the intensified competition of fast moving consumer goods, the high percentage of decisions made at the time of purchase, and the reduced importance of traditional advertising. Finally, we found that package change could be seen as an extension of the product category in Kotler & Keller's extended marketing mix. However, we found that it is important that changes occur at a time interval that allow consumers to get used to the change before the next is made. 
Share - Bookmark