Export eller joint venture? : Ett litet företags internationella expansion.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hamilton, Tobias ; Tenne, Fredrik (2006)
  • Publisher: Uppsala : Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Business studies | Företagsekonomi

För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europeiska marknaden. Vårt syfte med denna uppsats är att belysa de alternativ Pro Spot står inför på den europeiska marknaden, utvärdera dessa samt ge en rekommendation. Vi ämnar även att genom undersökningen bidra till att den empiriska grunden för SMEs internationella expansion utökas. Vi använder oss av Dunnings (1988) ramverk för att undersöka Pro Spots alternativ. Sammantaget så anser vi att riskerna med ett joint venture är så stora att även om ett exportalternativ är förknippat med lägre initiala avkastningsmöjligheter är ett exportalternativ att föredra. Vidare anser vi att vårt bidrag till att utöka den empiriska grunden för SMEs internationella expansion består i vår vidareutveckling av undersökningsmetoden för de påverkande faktorerna. Framförallt vidareutvecklingen av investeringsrisken med vårt begrepp den ekonomisk-finansiella risken.
Share - Bookmark