Electronic word-of-mouths påverkan på CRM : En fallstudie av en organisation inom kulturbranschen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Klasén, Sara ; Swebilius, Karin (2017)
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Subject: Marketing | The Creative Industry | Electronic word-of-mouth | Customer Relationship Management | Marknadsföring | Kulturbranschen | Business Administration | Företagsekonomi

Social media has increased the possibilities for consumers to gather and share consumption related experiences with other consumers through electronic word-of-mouth (eWOM). eWOM affects the relationship between customer and business, and therefore also affects customer relationship management (CRM). Therefore, the research question of this study is: “How does electronic word-of-mouth (eWOM) affect customer relationship management (CRM) at an organization in the creative industry?”. The purpose of this study is to, for an organization in the creative industry, investigate the effects of eWOM on CRM. Theories are used to define and discuss the concepts eWOM and CRM, and a model in which the concepts are linked together is generated. A case study design focused on one organization has been used for the study; data was collected through semi-structured interviews and from the organizations social media accounts. The results of this study show that eWOM affects CRM in numerous ways. Organizations can benefit from eWOM by using the customer information that eWOM generates, as well as use eWOM to spread organizational and customer generated information. In addition to this, organizations can gain from considering negative eWOM when interacting with and responding to customers on social media. Sociala medier har utvecklat individers och organisationers kommunikationsmöjligheter. Detta har utökat konsumenters möjligheter att samla opartisk produktinformation från andra konsumenter, samt gett dem möjlighet att själva förse andra konsumenter med konsumtionsrelaterade erfarenheter och åsikter genom electronic word-of-mouth (eWOM). eWOM påverkar relationen mellan kund och företag, och innebär därmed påverkan på customer relationship management (CRM). Vid genomgång av tidigare studier återfanns inga artiklar som undersöker eWOM i relation till CRM. Samtidigt är kulturbranschen i större utsträckning, jämfört med andra socioekonomiska aktiviteter, beroende av word-of-mouth. Utifrån detta utgår undersökningen från frågeställningen ”Hur påverkar electronic word-of-mouth (eWOM) customer relationship management (CRM) hos organisationer inom kulturbranschen?”. Undersökningens syfte är att undersöka vilka effekter eWOM har på CRM hos organisationer inom kulturbranschen. Syftet är vidare att utveckla en djupare förståelse för kopplingen mellan dessa begrepp. Den teoretiska referensramen definierar och diskuterar begreppen eWOM och CRM, samt beskriver tidigare forskning om begreppen. Detta leder fram till en analysmodell där dessa begrepp kopplas samman, samt en diskussion och förklaring av denna sammankoppling. Undersökningen utgår från en fallstudiedesign, eftersom syftet är att utveckla en djupare förståelse för hur eWOM påverkar CRM. Undersökningen har studerat en organisation inom kulturbranschen; data har samlats in från organisationens olika sociala medier, och semistrukturerade intervjuer med anställda inom organisationen har ägt rum. De resultat som framkommit ur undersökningen visar att eWOM påverkar CRM på flera sätt. Organisationer kan dra nytta av eWOM genom att nyttja den kundinformation som uppkommer i och med eWOM, genom att använda eWOM för att sprida organisations- och konsumentgenererad information, samt genom att använda eWOM till att förstärka affective commitment. Dessutom kan organisationer behöva ha negativ eWOM i åtanke vid bemötande av kunder samt även vara närvarande vid diskussioner på sociala medier för att påverka hur kunders eWOM utvecklas.
Share - Bookmark