publication . Bachelor thesis . 2018

Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

Hargelius, Malcolm;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper
  • Country: Sweden
Abstract
På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna är driva ner i de pålrännor där träpålarna är slagna. Den normala vattentillförseln låg under flera decennier på runt 10 m3/år och vattennivåerna övervakades av bostadsföre...
Subjects
free text keywords: Groundwater modeling, MODFLOW, PEST, Hydrogeology, Groundwater flow, Grundvattenmodellering, Hydrogeologi, Grundvattenflöden, Sprickvatten, Geosciences, Multidisciplinary, Multidisciplinär geovetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue