Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hargelius, Malcolm;
(2018)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper
  • Subject: Groundwater modeling | MODFLOW | PEST | Hydrogeology | Groundwater flow | Grundvattenmodellering | Hydrogeologi | Grundvattenflöden | Sprickvatten | Geosciences, Multidisciplinary | Multidisciplinär geovetenskap

På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp-... View more
Share - Bookmark