Shfaqja e antropologjisë heroike në historinë e ideve

Article Albanian OPEN
Doja, A.;
(2008)

Në këtë artikull shtjellohet kontributi i Claude Lévi-Strauss-it në antropologji. Lévi-Strauss-i e shndërroi antropologjinë në një projekt shkencor me një vlerë shumë më të sofi stikuar intelektuale për të kuptuar njerëzimin sesa ç’mendohet apo sesa ka arritur më ... View more
 • References (18)
  18 references, page 1 of 2

  Johnson, Claude Lévi-Strauss, 9.

  Edmund Leach (ed.), Th e Structural Study of Myth and Totemism, A.A.A. Monographs, 5 (London: Tavistock, 1967), xv.

  Adam Kuper, Anthropogists and Anthropology: Th e Modern British School, 3rd ed. (London/New York: Routledge, 1996), 215.

  Regna Darnell, Invisible Genealogies: A History of Americanist Anthropology (Lincoln: University of Nebraska Press, 2001), 282.

  Kuper, Anthropologists and Anthropology, 223.

  Clifford Geertz, Th e Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), 345-59.

  Marshall Sahlins, Culture and Practical Reason (Chicago: University of Chicago Press, 1976).

  Marshall Sahlins, Historical Metaphors and Mysthical Realities: Structure in the Early Hisotry of the Sandwich Island Kingdom (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981).

  Eleanor B. Lealock, “Structuralism and Dialectics,” Reviews in Anthropology, 5 (1978), 117-28.

  Jean-Paul Sartre, Critique de la Raison Dialectique (Paris: Gallimard, 1985), 490-93.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark

 • Download from
 • Cite this publication