Predicción de los trastornos de la personalidad del Eje II del DSM-IV-TR a partir de diferentes modelos dimensionales: Costa y McCrae, Zuckerman y Cloninger

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Gallart Masià, Salvador;
(2015)
  • Publisher: Universitat de Lleida
  • Subject: Models estructurals de personalitat | Predicció de trastorns de la personalitat | DSM-IV | Modelos estructurales de personalidad | Predicción de trastornos de la personalidad | Structural Personality Models | Personality Disorders prediction | Personalitat, avaluació i tractament psicològic | 159.9

Aquest estudi pretén comprovar l’existència o no de diferències estructurals entre la personalitat normal i patològica. D’altra banda, interessa veure la capacitat predictiva dels tests de personalitat normal respecte als trastorns de la personalitat segons els criteris... View more
Share - Bookmark