Estudi de models matemàtics aplicats a la predicció d'epidèmies de la cendrosa de l'ordi

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Almacellas Gort, Jaume;
(2010)
  • Publisher: Universitat de Lleida
  • Subject: Ordi | Epidèmies | Cendrosa | Models | Blumeria graminis f. sp. hordei | Barley | Epidemics | Powdery mildew | Modelisation | Mathematical models | Producció vegetal | 632 | 633

La cendrosa de l'ordi, causada pel fong Blumeria graminis (D.C.) E. O. Speer f. sp. hordei Em. Marchal, sin. Erysiphe graminis D.C.: Fr. f. sp. hordei Em. Marchal, anamorf: Oidium monilioides (Nees) Link, és la malaltia aèria més important en aquest conreu a Catalunya. ... View more
Share - Bookmark