Las nuevas tecnologías en la administración de justicia. La validez y eficacia del documento electrónico en sede procesal

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Jaume Bennasar, Andrés;
(2009)
  • Publisher: Universitat de les Illes Balears
  • Subject: Minerva Programme | Libra Programme | computerised Judicial System of Legal Proceedings | information Systems of the Judicial Office and the | the Plan for Technological Modernisation of the Ad | e.justice | article 230 of the Constitutional Law of Judicial | Introduction and development of the new technologi | contracte informàtic | document informàtic | contractes celebrats mitjançant dispositius automà | consentiment electrònic | contractació electrònica o telefònica amb condicio | contracte electrònic | registres fonogràfics | videogravació | suports electrònics | xifres i operacions matemàtiques portades a terme | dades | instruments permeten arxivar i conèixer o reprodui | so i la imatge | mitjans reproducció paraula | mitjans de prova art. 299.2 LEC | Procés Monitori | validesa i eficàcia document electrònic | Pla Estratègic Modernització Justícia 2009-2012 | Comunitats Autònomes iniciatives tecnològiques | xarxes Judicials Unió Europea | xarxes Iberoamericanes Cooperació Judicial | Pla Transparència Judicial | tractament mitjançant sistemes informàtics | Estadística Judicial | Centre Documentació Judicial (CENDOJ) | aplicació Inter-Ius | Punt Neutre Judicial | Sistema Lexnet | firma electrònica | presentació i envio d'escrits i documents medis el | informàtics i similars | actes comunicació processal medis electrònics | videoconferència | Agenda d'assenyalaments electrònica | Sistema Gravació Digital Arconte | elements de convicció | immediació | sistemes de gravació i reproducció imatge i so | documentació d'actuacions i vistes | Codi Conducta usuaris equips i sistemes informàtic | Centre Atenció usuari equips informàtics (CAU) | protecció de dades | fitxers judicials | informatització registres civils | Programa Minerva | Programa Libra | Sistema Informàtic Judicial Gestió Processal | Sistemes Informació Oficina Judicial i Ministeri F | Pla Modernització Tecnològica Administració de Jus | e.justícia | LOPJ | art. 230 Llei Orgànica del Poder Judicial | Introducció i desenvolupament noves tecnologies Ad | contrato informático | documento informático | contratos celebrados mediante dispositivos automát | consentimiento electrónico | contratación electrónica o telefónica con condicio | contrato electrónico | registros fonográficos | videograbaciones | soportes electrónicos | cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo c | datos | instrumentos permiten archivar y conocer y reprodu | el sonido y la imagen | medios reproducción palabra | art. 299.2 LEC | medios prueba | Proceso Monitorio | Validez y eficacia documento electrónico | Plan Estratégico Modernización Justicia 2009-2012 | iniciativas tecnológicas | Comunidades Autónomas | Redes Judiciales Unión Europea | Redes Iberoamericanas Cooperación Judicial | Plan Transparencia Judicial | tratamiento sistemas informáticos | Centro Documentación Judicial (CENDOJ) | Aplicación Inter-Ius | Punto Neutro Judicial | firma electrónica | presentación y envío de escritos y documentos medi | informáticos y similares | actos comunicación procesal medios electrónicos | videoconferencia | Agenda señalamientos electrónica | Sistema Grabación Digital Arconte | elementos de convicción | inmediación | sistemas grabación y reproducción imagen y sonido | Documentación de actuaciones y vistas | Código Conducta usuarios de equipos y sistemas inf | Centro Atención usuario equipos informáticos (CAU) | protección de datos | ficheros judiciales | Informatización registros civiles | Sistema Informático Judicial de Gestión Procesal | Sistemas Información Oficina Judicial y Ministerio | Plan Modernización Tecnológica Administración de J | e.justicia | art. 230 Ley Orgánica del Poder Judicial | Introducción y desarrollo nuevas tecnologías Admin | computerisation of civil registers | Judicial records | data protection | the Centre for Attention for the user of computeri | the Code of Conduct for users of computerised syst | documentation of acts and evidence | systems for recording and reproducing images and s | immediacy | elements of conviction | the Arconte system of Digital Recording | Agenda of electronic signals | video Conferencing | acts of legal communication by electronic | computerised and other means | presentation and sending of written pleas and docu | electronic signature | Lexnet System | Judicial Neutral Position | application Inter-Ius | the Centre for Judicial Documentation (CENDOJ) | Judicial Statistic | treatment by information systems | the Plan for Judicial Transparency | Iberoamerican networks for Judicial Cooperation | European Union Judicial networks | Autonomous Communities technological initiatives | the Strategic Plan Justice Modernisation 2009-2012 | validity and efficiency of the electronic document | Monitoring process | means of proof art. 299.2 LEC | means of reproduction of word | sound and image | instruments which permit filing | recognising and reproducing words | data | numbers and mathematical operations executed for a | electronic supports | video recording | phonographic registers | electronic contract | electronic or telephonic contracting with general | electronic consent | contracts drawn up by automatic devices | computerised document | computerised contract | Dret Processal | 34 | 340

La tesis se encarga de analizar, por un lado, la integración y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia; y, por otro, los parámetros que constituyen la validez y eficacia del documento electrónico. <br/>La primera cuestión se centra en la... View more
Share - Bookmark