La comunidad de pensamiento mágico: Un laboratorio de cambio virtual para experimentar nuevas formas de aprender a leer y escribir en secundaria

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Ramírez Molina, Catalina;
(2017)
  • Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
  • Subject: Comunitat d'aprenentatge virtual | Comunidad de aprendizaje virtual | Virtual learning community | Intervenció formativa | Intervención formativa | Formative intervention | Didàctica de l'escriptura i la lectura | Didáctica de escritura y lectura | Didactics of writing and reading | Ciències Socials | 37

La present recerca analitza de quina manera una metodologia d’intervenció formativa, dins una comunitat virtual, contribueix a la construcció col·lectiva de coneixement entre professors i professores per tal de reorientar la pràctica de la lectura i l’escriptura, des d’... View more
Share - Bookmark