Microvesicles Derived from Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Stimulated by Hypoxia Promote Angiogenesis Both In Vitro and In Vivo

Other literature type English OPEN
Zhang, Hong-Chao; Liu, Xin-Bin; Huang, Shu; Bi, Xiao-Yun; Wang, Heng-Xiang; Xie, Li-Xian; Wang, Yong-Qi; Cao, Xiao-Fang; Lv, Jun; Xiao, Feng-Jun; Yang, Yang; Guo, Zi-Kuan;
(2012)

Although mesenchymal stem cells (MSCs) have been increasingly trialed to treat a variety of diseases, the underlying mechanisms remain still elusive. In this study, human umbilical cord (UC)-derived MSCs were stimulated by hypoxia, and the membrane microvesicles (MVs) i... View more
Share - Bookmark