Solution structure of a BolA-like protein from Mus musculus

Other literature type English OPEN
Kasai, Takuma; Inoue, Makoto; Koshiba, Seizo; Yabuki, Takashi; Aoki, Masaaki; Nunokawa, Emi; Seki, Eiko; Matsuda, Takayoshi; Matsuda, Natsuko; Tomo, Yasuko; Shirouzu, Mikako; Terada, Takaho; Obayashi, Naomi; Hamana, Hiroaki; Shinya, Naoko; Tatsuguchi, Ayako; Yasuda, Satoko; Yoshida, Mayumi; Hirota, Hiroshi; Matsuo, Yo; Tani, Kazutoshi; Suzuki, Harukazu; Arakawa, Takahiro; Carninci, Piero; Kawai, Jun; Hayashizaki, Yoshihide; Kigawa, Takanori; Yokoyama, Shigeyuki;
(2004)

The BolA-like proteins are widely conserved from prokaryotes to eukaryotes. The BolA-like proteins seem to be involved in cell proliferation or cell-cycle regulation, but the molecular function is still unknown. Here we determined the structure of a mouse BolA-like prot... View more
Share - Bookmark