Increasing gastric juice pH level prior to anti-Helicobacter pylori therapy may be beneficial to the healing of duodenal ulcers

Article English OPEN
FAN, HONG-YUN; WANG, JUAN; YAN, GUO-CHAO; HUO, XIAO-HUI; MU, LI-JUAN; CHU, JIAN-KUN; NIU, WEI-WEI; DUAN, ZHI-YING; MA, JIN-CHENG; WANG, JING; WANG, ZHI-YU;
(2013)

The aim of this study was to observe the efficacy of clarithromycin-based triple therapy for Helicobacter pylori (Hp)-infected duodenal ulcer when combined with different pH levels of gastric juices. A total of 160 patients with Hp-infected duodenal ulcers were randomly... View more
Share - Bookmark