"Jag tror ju på allas lika värde oavsett kön" En studie om hur förskollärares resonemang kring sitt jämställdhetsuppdrag kommer till uttryck i mötet med barn.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Gisslén, Mia;
(2013)
  • Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  • Subject: Bemötande | Förskola | Genus | Genusperspektiv | Samlingar

Denna studie har som syfte att belysa relationen mellan förskollärares resonemang om sitt jämställdhetsuppdrag och hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. Studiens empiri har samlats ihop genom två halvstrukturerade intervjuer med två förskollärare och... View more
Share - Bookmark