Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika;
(2017)
  • Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  • Subject: Inkludering | exkludering | appar | fortbildning | Social Sciences | Samhällsvetenskap

Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med s... View more
Share - Bookmark