publication . Master thesis . 2009

En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

von Braun, Thérèse;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
  • Country: Sweden
Abstract
Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdokumenten som analyserats är artiklar som granskats vetenskapligt via peer-review och författats av forskare och professionella terapeuter och behandlare. Materialet har bear...
Subjects
free text keywords: same-sex, partner violence, partner abuse, homosexuality, samkönad, partnervåld, partnermisshandel, homosexualitet, Social work, Socialt arbete
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue