En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

Master thesis Swedish OPEN
von Braun, Thérèse;
(2009)
  • Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
  • Subject: same-sex | partner violence | partner abuse | homosexuality | samkönad | partnervåld | partnermisshandel | homosexualitet | Social work | Socialt arbete

Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus p... View more
Share - Bookmark