publication . Bachelor thesis . 2010

Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

Choudhury, Nafiz;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två respondenter. En vetenskaplig förhållningssätt som var influerad av positivism men framförallt hermeneutisk. Slutligen har studien en deduktiv karaktär. Teori: Inledningsvis redogörs...
Subjects
free text keywords: affärssystem, e-handel, kritisk framgångsfaktor, implementering, Business studies, Företagsekonomi
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue