publication . Bachelor thesis . 2014

Våld i nära relationer : En diskursanalys kring framställningar om våld i nära relationer i tidskriften Socionomen

Alakokkare, Marlene; Andreasson, Cecilia;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Linköpings universitet, Socialt arbete
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur våld i nära relationer framställs i tidskriften Socionomen. Vår empiri består av 42 artiklar som berör våld i nära relationer. Artiklarna är publicerade mellan åren 1997 - 2013 i tidskriften Socionomen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som bidrar med att synliggöra sociala konstruktioner inom forskningsområdet. Som analysmetod används en form av diskursanalys för att urskilja subjektspositioner och kategorier i det empiriska materialet. Resultatet av analysen visar på fyra diskurser som handlar om skuld och skam, genus, det "rena" våldsoffret och dess motsats...
Subjects
free text keywords: Våld i nära relationer, Socionomen, socialkonstruktionism, diskursanalys, subjektspositioner, kategorisering, skuld, skam, genus, våldsoffer, föräldraskap, socialt arbete
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue