Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2003

Legala risker vid handel i egna aktier på börs

Stigers, Andreas;
Open Access
Swedish
Published: 01 Jan 2003
Publisher: Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen
Country: Sweden
Abstract

Manuell avslutsregistrering innebär att flertalet aktieägare utestängs från bolagets återköp, genom att de inte har anlitat samma börsmedlem som det återköpande bolaget. Blockaffärer krymper kretsen potentiella motparter ytterligare; för att vara part vid ett sådant avslut krävs anlitande av samma börsmedlem som bolaget anlitar och ett aktieinnehav överstigande 250 handelsposter. Likhetsprincipen i ABL kan därmed sägas ha frångåtts, eftersom aktieägare som anlitar annan börsmedlem än vad bolaget gör inte kan få sina aktier återköpta av bolaget genom manuell avslutsregistrering. Avslut i egna aktier som förgåtts av förmedling bör ses som en enskild överenskommelse med aktieägare om förvärv av dennes aktier och är därmed otillåtet. Återköp och återförsäljning av egna aktier innebär en sammanblandning av den primära och sekundära marknaden för aktier. Ett återköp eller återförsäljning av egna aktier riskerar att medföra otillbörlig nackdel för bolagets motpart, beroende på förändringar i antalet utestående aktier vilket direkt påverkar utestående aktiers marknadsvärde. Risken uppkommer på grund av att information om återköp eller återförsäljning av egna aktier inte offentliggörs förrän transaktionerna har ägt rum. Risken att allmänhetens förtroende kan skadas av återköp och återförsäljning av egna aktier ökar med den högsta tillåtna handelsvolymen per börsdag, eftersom osäkerheten kring storleken på variabeln"utestående aktier"ökar. Handel i egna aktier enligt 25 % -regeln bör enligt min mening inte ge upphov till någon större osäkerhet hos allmänheten, vad gäller variabeln "utestående aktier". Någon risk för otillbörlig nackdel för aktieägare eller annan torde inte heller föreligga om handel i egna aktier sker enligt 25 % -regeln. Handel enligt 25 % -regeln eliminerar dock i de flesta fall återköp- och återförsäljningsinstrumentets användbarhet för att snabbt reglera bolagets kapitalstruktur.

Subjects

Law, återköp, aktier, likhetsprincipen, RÄTTSVETENSKAP/JURIDIK, LAW/JURISPRUDENCE

3.6 REKOMMENDATION GÄLLANDE KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV EGNA AKTIER. ................... 23 3.6.1 Utdrag ur ”Rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier” ....... 24 3.6.2 Sammanfattning av rekommendationens handelsregler ....................................... 28 4 ANALYS ......................................................................................................... 28

moresidebar