publication . Bachelor thesis . 2005

Den oförutsägbare privatresenärens köpbeteende : inom flygtransportbranschen

Nyström, Martin; Wahlman, Anna;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Flygtransportbranschen är hårt konkurrensutsatt genom stark etablering av lågprisbolag. Därtill har händelser såsom terrordådet i New York och SARS påverkat marknaden negativt; branschen har dessutom drabbats av förändrat kundbeteende, bland annat hos privatkunder, och flygbolagen finner det allt svårare att förutse kundernas köp. En medvetenhet om att resenärerna ser priset som en primär faktor vid val av flygbolag finns, men det har visat sig svårt att identifiera andra faktorer. Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för privatresenärers köpbeteende vid val av flygbolag. Vidare skall vi genom detta dra slutsatser om faktorer som påve...
Subjects
free text keywords: Leisure travellers, air transport, hierarchy of needs, loyalty, value, behaviour, Privatresenär, flygtransportbranschen, värde, köpbeteende, behovshierarki, lojalitet, Business and economics, Ekonomi
Related Organizations
Communities
Transport Research

Alvesson, M., Sköldberg, K. (2000) Reflexive methodology: new visitas for qualitative research, Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.

251-268 Eisenhardt, K. M. (1989) Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, Vol. 14 No. 4, pp. 532-550 Eriksson, L. T., & Wiedersheim-Paul, F. (2001) Att utreda, forska och rapportera, Malmö: Liber Ekonomi Forsman, B. (1997) Forskningsetik - en introduktion, Lund: Studentlitteratur Geyskens, I. & Steenkamp, J-B. E. M (2000) Economic and Social Satisfaction: Measurement and Relevance to Marketing Channel Relationships, Journal of Retailing, Vol. 76(1), pp. 11-32 Gremler, D. D. & Brown, S. W. (1999) The loyalty ripple effect: Appreciating the full value of customers, International Journal of Service Industry Management, Vol. 10 No. 1, pp. 271-291 Grönroos, C. (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag, Malmö: Liber Ekonomi Grönroos, C. (2002) Service management och marknadsföring - en CRM ansats, Malmö: Liber Ekonomi Gummesson, E. (1998) Relationsmarknadsflring: Från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi Hermerén, G. (1972) Värdering och objektivitet, Lund: Studentlitteratur Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur Lundahl, U. & Skärvad, P.-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 3:e upplagan, Lund: Studentlitteratur Oliver, R.. L. (1999) Whence Consumer Loyalty?, Journal of Marketing, Vol. 63 (Special Issue), pp. 33-44 Quinn Patton, M. (1987) How to Use Qualitative Methods in Evaluation, Newbury Park: Sage Publications, Inc. [OpenAIRE]

Reichheld, F. F (1996) The loyalty effect: the hidden force behind growth, profits, and lasting value, Boston: Harvard Business School Press Reichheld, F. F. & Schefter, P. (2000) E-loyalty: Your Secret weapon on the Web, Harvard Business Review, July-August, pp. 105-113 Ricardo, David (1821) On the Principles of Political Economy and Taxation, third edition, (Elektronisk) London: Electric Book Co., c2001 Tillgänglig: Ebrary (2005-05-13) Roberts, K. (2004) Lovemarks: the future beyond brands, New powerHouse Books Rosengren, K. E., Arvidson, P. (2002) Sociologisk metodik, upplaga 5:1, Malmö: Liber AB Sandelowski, M. (2000) Focus on Research Methods: Combining Qualitative and Quantitative Sampling, Data Collection, and Analysis Techniques in Mixed-Method Studies, Research in Nursing & Health, 23, pp. 246-255 Sheth, J. N & Parvatiyar, A. (1995) The evolution of Relationship Marketing, International Business Review, Vol. 4 No. 4, pp. 397-418 SIKA (2004) Luftfart 2003, Sveriges officiella statistik: Statens institut för kommunikationsanalys, Luftfartsverket Sjöström, U. (1994) Hermeneutik - att tolka utsagor och handlingar. I Starrin, B., Svensson, P-G. (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur, s 73-90

Any information missing or wrong?Report an Issue