Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

Bachelor thesis Swedish OPEN
Persson, Madeleine ; Hammargren, Ellen (2013)
  • Publisher: Linköpings universitet, Tekniska högskolan
  • Subject: product development | user centered | training equipment | product design | concept development | Hags | produktutveckling | design | utomhusgym | användarcentrerad | träningsutrustning | webbenkät | konceptutveckling | träningslösning

I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk aktivitet och som också gör det roligt och trivsamt att röra på sig. Detta examensarbete utförs med syfte att undersöka hur HAGS Aneby AB kan erbjuda en träningslösning med utomhusgym för offentlig utemiljö, samt undersöka vilka önskemål om utomhusgym potentiella användare har. Målet med arbetet är att formulera en kravställning baserad på insamlade användarönskemål för utomhusgym, för att med hänsyn till denna kravställning ta fram ett koncept för en ny träningslösning. Konceptet innehåller förslag på utformning av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för den i arbetet valda målgruppen motionären samt därtill förslag på tillbehör, tjänster och samarbetsmöjligheter med aktörer relaterade till utomhusgym. Genom en användarundersökning samlas potentiella användares önskemål om utomhusgym in. Önskemålen analyseras och formuleras till krav. Med hjälp av experter inom områdena träning och hälsa tas förslag på träningsredskap fram för att passa motionären. Redskapen utvärderas med hjälp av personer från den avsedda målgruppen. Redskap som kan finnas på ett utomhusgym utformat för motionären är: boxar, slyngor, dragapparat, lyftredskap, joystick, chinsredskap, dipsredskap, armgång, balansplatta, klätterställning, magbänk och låga stänger. Ett förslag på en helhetslösning som inkluderar utomhusgym och tjänster tas fram för att möta de identifierade behoven hos användarna. Genom tjänster riktade mot användarna tillhandahålls information och olika funktioner genom mobilapplikationer, hemsidor, webbportaler och fysiska skyltar på utomhusgymmen. Dessa tjänster utformas i samarbete med de experter inom träning och hälsa som användarna litar mest på. Därtill föreslås servicetjänster riktade mot HAGS kunder som en möjlighet för HAGS att garantera kvalitet och säkerhet på sina utomhusgym. Today a lifestyle with little or no physical activity is very common. With the slogan – Inspiring all generations – HAGS Aneby AB want to invite all generations to physical activity and movement with their playgrounds and sport and fitness products. By strengthening the idea of outdoor gyms the amount of physical activity can be increased. Users shall want to use outdoor gyms and customer shall want to buy outdoor gyms. The desire is to create attractive places which support physical activity and which also makes it fun and anjoyable to be physically active. This master thesis has been executed with the purpose to investigate how HAGS Aneby AB can provide a training solution for outdoor gyms in public outdoor environments and also to investigate what demands potential users of outdoor gyms have. Tha aim of the thesis is to formulate a specification of requirements based on collected user demands for outdoor gyms, and with consideration to the specification develop a concept for a new training solution. The concept contains suggestions on the development of a new outdoor gym with training equipment for a chosen target group as well as suggestions on accessory equipment, services and potential cooperational opportunitys with other actors on the market. By executing a user study, users demands about outdoor gyms are collected. The demands are then analysed and formulated to requirements. With help from experts in the field of training and health, suggestions on equipment for training at an outdoor gym is generated to fit the chosen target group. The training equipment is evaluated with help from people from the user target group. Training equipment that could be in an outdoor gym for the chosen target group is: boxes, suspension training straps, cable machine, lifting equipment, joystick, chin rack, dips rack, monkey bars, balance board, climbing equipment, sit-up bench and low bars. A concept for a holistic solution which includes outdoor gyms and additional services is developed to meet the identified user requirements. By services developed with the users in mind, information and different functions is provided through mobile applications, web pages and signs at the location of the outdoor gym. These services are developed in cooperation with the experts in training and health that the users trust the most. By maintenance services offered to their customers HAGS can guarantee quality for and safety at their outdoor gyms.
Share - Bookmark