publication . Bachelor thesis . 2016

Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

Undevall, Anton; Stålbrand, Sebastian;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska revisorers väsentlighetsbedömning.  Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara variationen i revisorers väsentlighetsbedömningar. Variablerna kön, chefspress och storlek på revisionsbyrå har i studien ett signifikant samband med variationen i bedömd väsentligh...
Subjects
free text keywords: Audit, materiality, professional judgment, ISA, Auditing firm, Revision, väsentlighet, professionella bedömningar, revisionsbyrå
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue