publication . Bachelor thesis . 2007

Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

Qureshi, Karl;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekventa undantag. Dessutom visar resultatet att ordvalet och sammansättningarna i måltexten överlag överensstämmer med källtexten. Trots att lexikaliseringen kan te sig annorlun...
Subjects
free text keywords: Strindberg, Färöarna, färöiska, översättning, Languages and Literature, Språk och litteratur, Specific Languages, Studier av enskilda språk, General Language Studies and Linguistics, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue