publication . Bachelor thesis . 2010

IAS 40 from an owner perspective : Valuation of investment property in listed and public enterprises

Klarin, Olof; Sandell, Johan;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insikt kring hur börsnoterade bolag respektive statliga fastighetsbolag skiljer sig vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde vid tillämpningen av IAS 40. Stud...
Subjects
free text keywords: IFRS, verkligt värde, statliga bolag, börsnoterade bolag, orealiserade, Business studies, Företagsekonomi
Related Organizations

7,0 % 10,5 % 9,5 % (Svenskt fastighetsindex, 2010) Börsnoterade bolag

-0,16% Specialfastigheter Sverige (2010). Årsredovisning 2009. Vasallen (2006). Årsredovisning 2005. Vasallen (2007). Årsredovisning 2006. Vasallen (2008). Årsredovisning 2007. Vasallen (2009). Årsredovisning 2008. Vasallen (2010). Årsredovisning 2009. MKB Fastighets AB (2008). Årsredovisning 2008. Tillgänglig: http://www.mkbfastighet.se/upload/Tidningar/MKB_Arsr_2008.pdf (2010-02-15) Regeringen (2008). Beskattningstidpunkten i näringsverksamhet. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2008:80. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/12/59/a230a283.pdf (2010-02-15)

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue