publication . Bachelor thesis . 2013

Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skillnader mellan branscher på den svenska marknaden avseende noterade företags identifiering av immateriella tillgångar vid det första redovisningstillfället efter rörelse-förv...
Subjects
free text keywords: IFRS 3, Business combinations, Intangible assets, net tangible assets, Goodwill, Institutional theory, Resource-Based theory, Agency theory, Rörelseförvärv, Immateriella tillgångar, Netto materiella tillgångar, Institutionella teori, Resursbaserad teori, Agentteori
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue