Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindström, Håkan (2012)
  • Publisher: Linköpings universitet, Tekniska högskolan
  • Subject: Användargränssnitt | Användbarhet | Designregler | GUI | Heuristisk utvärdering | Interaktionsdesign | ITSM | Service management | Information Systems | Systemvetenskap, informationssystem och informatik | Human Computer Interaction | Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) | Media and Communication Technology | Medieteknik

Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet. Uppgiften består i att analysera användargränssnittet ur ett användbarhetsperspektiv för att kunna ta fram förslag på olika lösningar till programvarans påpekade brister. För insamling av data användes en expertutvärdering vilket omfattade en heuristisk utvärdering och en consistency inspection. Dessa metoder kompletterades med intervjuer och enkäter för att få fram användarnas åsikter och synpunkter om programvaran. Examensarbetet har resulterat i en samling av förslag till sådant som kan förbättras för de delar av användargränssnittet där brister har upptäckts.
Share - Bookmark