publication . Bachelor thesis . 2014

Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

Carlström, Carl;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: KTH, Industriell produktion
  • Country: Sweden
Abstract
Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska sitt slöseri och bli mer resurseffektiv. I rapporten går jag igenom den nuvarande processen för att tillverka öl, befintliga åtgärder inom industrin samt vilka åtgärder de t...
Related Organizations
Download from

Tabell 1 Befintliga åtgärder inom industrin........................................................................................... 17 Tabell 2 Sammanfattning av de tre företagens åtgärder ...................................................................... 24 Figur 1 Distinktion mellan ”efficiency” och ”effectiveness” enligt Tangen............................................. 8 Figur 2 Öltillverkningsprocessens delar och beskrivning av resursanvändningen i varje del ............... 12 Figur 3 Slöserihierarki............................................................................................................................ 14 Figur 4 Energiportfolio........................................................................................................................... 15 Figur 5 Beskrivning av värde- respektive icke värdeadderande operationer........................................ 16 Figur 6 Tidsdiagram ............................................................................................................................... 17 Mahou-San Miguel, Sustainability report 2012, 2013, http://www.mahou-sanmiguel.com/enGB/documents/MSM-Sustainability-Report2012.pdf (2014-04-02) Wrap, Finding Cost Savings: Resource Efficiency for SME:s, 2013, http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Finding-Cost%20Savings-March-2013.pdf (2014-02- 21)

Wrap, Resource efficiency for managers, 2013, http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Resource_Eff_Managers.pdf (2014-02-21)

Any information missing or wrong?Report an Issue