Developer’s time spent in a software project part using the SGD framework

Bachelor thesis English OPEN
Ciesluk, Simon (2016)
  • Publisher: KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)
  • Subject: Computer and Information Sciences | Data- och informationsvetenskap

Resource management is important for software projects to be successful. Time is one of these resources that needs to be managed. To do this you need to know how time resources are spent. Currently the existence of published material on time resources spent in a software project is almost none. In this thesis a research was conducted on how time resources are spent by an individual developer in a software project. The Self-Governance Developer framework was the tool used to gather these resources. The purpose was to find out how much and where time resources are spent and improve the own way of working to become a better software engineer. However, the goal of the research was to provide a basis for relevant models like process models, measurement models and SPI models which include or are based on time management. The research method applied was action research where the author of this thesis was the subject of study. The research was of quantitative type and had an inductive reasoning. Data collection was conducted via action research and literature study. Data evaluation was conducted via an evaluation model. The evaluation model included the following evaluation criteria: (1) sum of time spenton each individual activity within the scope of the project, (2) distribution of the time across activity types on an iteration basis, (3) differences of time spent on various activities in various iterations, and (4) coverage of the developer activities in the SGD Framework. The results shows how much and where time resources were spent for the developer studied in the research during the part of the project. Still, further research has to be conducted to get more accurate results because there was only one developer studied and the results only show results from that developer. More studies of developers’ work have to be made to get a general overview of how time resources are spent by an individual developer. These studies should then include complete projects. Resurshantering är viktigt för att mjukvaru projekt ska lyckas. Tid är en av dessa resurser som måste hanteras. För att göra detta behöver man veta hur tids resurserna går åt. I skrivande stund finns det knappast något publicerat material om hur tids resurser spenderas. I detta examensarbete genomfördes en undersökning om hur tids resurser spenderas som en individuell utvecklare i ett mjukvaru projekt. Syftet med denna information var att få en bättre förståelse för hur mycket och var tids resurser går åt och förbättra det egna sättet att arbeta för att bli en bättre ingenjör. Dock var målet med undersökningen att tillhandhålla en bas för relevanta modeler som handskas med tidsplanering. Undersöknings metoden som tillämpades var en “action research” där författaren av detta examensarbete var den som studerades. Undersökningen var av kvantativ typ och hade ett induktivt resonemang. Data samlades in med hjälp av “action research” och litteratur studier. Datat utvärderades med hjälp av en utvärderings model. Utvärderingens modelen innehöll följande utvärderings kriterier: (1) summan av spenderad tid på varje individuell aktivitet inom projektets omfång, (2) fördelning av tid mellan olika aktivitet typer på en iteration basis, (3) skillnader av spenderad tid på olika aktiviteter i olika iterationer, och (4) täckning av utvecklar aktiviteter i SGD ramverket. Resultatet visar hur mycket och var tids resurserna spenderades för den utvecklaren som studerades under projektets gång. Det behövs dock mer forskning för att resultaten ska bli mer exakta eftersom det var bara en utvecklare som studerades och resultaten visar bara resultat från den utvecklaren. Mer arbeten från utvecklare behöver studeras för att få en mer generell överblick hur tids resurer spenderas av en individuell utvecklare. Dessa arbeten bör vara hela projekt.
Share - Bookmark