Översikt och detaljstudium av hårdvara för laborationer i datorteknik

Bachelor thesis English OPEN
Pettersson, Joel (2015)
  • Publisher: KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Detta kandidatexamensarbete avser att bidra till att hålla utbildningen i datorteknik på KTH i Stockholm uppdaterad. Möjligheten undersöks att i laborationer i datorteknik ersätta Alteras DE2-kort med enkortsdatorn Chipkit Uno32. Den centrala frågan är vilken effekt ett sådant byte skulle ha på utvecklingsmiljön i kursen. För att ta fram beslutsunderlag kring Uno32, experimenterar jag med att utveckla relevanta program på enkortsdatorn. Detta arbete samlar min erfarenheter. Jag beskriver två möjliga utvecklingsmiljöer som kan användas, och resonerar kring deras respektive styrkor och svagheter. Den första utvecklingsmiljön bygger på programmet MPIDE, och den andra på MPLAB IDE. Begränsningar i MPIDE framkommer. Den komplexitet som belastar arbetet i MPLAB IDE diskuteras. Arbetet fastslår att MPLAB IDE är gångbart som utvecklingsprogram, och att Uno32 därför är ett möjligt alternativ till DE2. This degree project aims to help keep the computer engineering education at KTH in Stockholm current. I explore the option of replacing Altera DE2 boards with the single board computer Chipkit Uno32. The central question is what effect this replacement would have on the course development environment. To back up a decision around Uno32, I experiment with implementing relevant programs on the new board. This paper collects my experiences. I find a major distinction between two possible development environments, and reason about the strengths and weaknesses of each. The first environment centers on MPIDE, an IDE application, and the other on MPLAB IDE. Limitations pertaining to MPIDE are discerned. The complexity associated with MPLAB IDE is discussed. The report concludes that MPLAB IDE is a workable option, and thereby that Uno32 is a possible replacement for DE2.
Share - Bookmark