publication . Bachelor thesis . 2017

Sustainability reporting : Identification and prioritization of sustainability topics in an enterprise like Sweco Environment

Söderström, Anna-Karin;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: KTH, Industriell ekologi
  • Country: Sweden
Abstract
I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolaget Sweco Environments hållbarhetsfrågor har gjorts, i det övergripande syftet att lägga en grund för fortsatt arbete med hållbarhetsredovisning på Sweco och i liknande verksa...
Subjects
free text keywords: Sustainability reporting, stakeholder dialogue, GRI Standards, sustainable development, Hållbarhetsredovisning, intressentdialog, GRI Standarder, hållbar utveckling, Environmental Management, Miljöledning
Related Organizations
Download from

André Nilsson, L., 2017. Möte om exjobbet [Intervju] (10 Maj 2017).

Barkland, M. & Ljungberg, M., 2010. Konsten att hållbarhetsredovisa - vägledning för kommunikation och utveckling av hållbarhetsarbetet. Stockholm: SIS Förlag AB.

Bellantuono, N., Pontrandolfo, P. & Scozzi, B., 2016. Capturing the Stakeholders' View in Sustainability Reporting: A Novel Approach. Sustainability, [E-journal] 8(4). Tillgänglig: http://www.mdpi.com/2071-1050/8/4/379 [Använd 22 Juni 2017]. [OpenAIRE]

Betänkande, 2016/17:CU2. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. [Online] Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foretagensrapportering-om-hallbarhet-och_H401CU2/html [Använd 15 Maj 2017].

Sweco AB, 2017b. Vårt erbjudande - Vatten & Miljö. [Online] Tillgänglig: http://www.sweco.se/vart-erbjudande/vatten--miljo/ [Använd 12 Maj 2017].

Any information missing or wrong?Report an Issue