Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

Bachelor thesis Swedish OPEN
Eriksson, Christoffer ; Hansson, Mikaela (2013)
  • Publisher: KTH, Byggteknik och design
  • Subject: Revit | BIM | penthouse | case study | implement | råvind | fallstudie | implementera

Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att lämna till sina mäklare som de i sin tur kan presentera för kunden. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka skillnader BIM skulle kunna skapa för produktionen, hur BIM kan implementeras på arbetsplatsen samt att visa hur Titania kan använda sig av BIM till försäljningen av sina projekt. Examensarbetet är baserat på en fallstudie, intervjuer samt litteraturstudie rörande typprojektet Byggmästaren, ett råvindsprojekt i Solna. Under arbetet med fallstudien upptäcktes en del problem i den nuvarande projekteringen, några av de problem som upptäcktes var bland andra; avvikelser mellan ritningar, kollisioner mellan byggdelar och mått som inte stämmer överrens med varandra. Detta är något som även uppmärksammades i vår intervju med platschefen för Byggmästaren och dessa problem är något som i slutändan kan skapa svårigheter och fördröjningar i produktionen. I fallstudien undersökte vi även vad som saknades i det nuvarande materialet för att kunna tidigarelägga försäljningen av lägenheterna, det som framkom var bland annat: ljusinsläppet i lägenheterna samt tydligare visualiseringar. I resultatdelen presenteras funktioner i BIM som kan vara alternativa lösningar till de problem och efterfrågningar som vi upptäckte. Slutsatsen för detta examensarbete är att Titania bör övergå till att projektera med BIM. Detta skulle öka kvalitén i materialet som lämnas till produktionen och på så sätt spara tid.Till följd av projektering i BIM fås 3D-visualiseringar i form av bilder och modeller detta material kan sedan användas av mäklaren för att tidigarelägga försäljningen. En summering av det vi uppmärksammat i fallstudien i kombination med tidigare forskning presenteras som en förenklad process för hur BIM kan implementeras genom hela företaget. During autumn 2010 the company Titania purchased the software Revit in order to be able to have the possibility to utilize the work process of BIM in their renovation projects.A transition from 2D-projection has not yet been completed since the general opinion within the company is that the projects contain complex works in production and therefore must be solved on site. Currently Titania markets their renovated penthouses when they are finished but they aim to sell the projects at an earlier stage. In order to realise this, it is necessary for the company to be able to provide more material to their broker which they can present to the clients. The purpose of this work is to investigate and examine the differences that BIM could generate for the production, and how BIM can be implemented in the workplace and also to show how Titania can use BIM in sales and marketing of their projects. The work is based on a case study, interviews and literature study regarding the project Byggmästaren, a project for renovation of attics in Solna. During the work with our case study we encountered some problems in the current way of working, examples are; discrepancies between drawings, conflicts between building elements, dimensions that do not match each other. This is something that is also noticed in our interview with the Site manager for Byggmästaren, those problems can ultimately lead to difficulties in the actual production. In the case study, we also investigated what was missing in the existing material in order to support and promote the sales of the apartments, what emerged were; the degree of light in the apartments and clearer visualization. In our result we introduced features in BIM that might be alternative solutions to the problems we discovered and requests that were made. The conclusion of our thesis is that Titania should use BIM as a tool in their planning. This may as well increase the quality of the materials supplied to production and thus save time.BIM could also provide an opportunity to visualize the project with images and 3D-models, which can be used by the broker to bring sales forward.A summary of what we ourselves noticed during our own work combined with acquired information are presented as a simplified process for how BIM can be implemented across the company.
Share - Bookmark