Quantified Dog: Supporting Dog Health through Persuasive Technologies

Bachelor thesis English OPEN
Hanell, Jenny (2017)
  • Publisher: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
  • Subject: Dog health | Persuasive design | Human-computer interaction | Animal-computer interaction | Behavioural change. | Human Computer Interaction | Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

In collaboration with HappyTail, a Swedish company developing a mobile application for dog owners, this qualitative research study examines and identifies important factors, for developers or other stakeholders, to have in mind when developing mobile applications that aim to support dog health. According to behavioural scientists, there needs to be a bridge between health themed mobile applications and behavioural change theories in order to achieve desirable results. Therefore, literature on dog health as well as on behavioural and persuasive technologies were reviewed. To fully understand dog owners’ behaviours, empirical data was collected from five in-depth interviews with dog owners recruited from groups on Facebook. The data collected, in combination with the reviewed literature, results in increased understanding of dog owners’ behaviours in relation to their dogs’ health, their sources of motivation and inspiration, and how persuasive technologies can affect their behaviours towards their dogs. It turned out that psychological aspects, such as the relationship between the dog and dog owner, was crucial among the interviewees, and that they prefer to use dog themed mobile applications with features such as social support and tailored content as parts of the design. Finally, ethical aspects that need to be considered when including dogs as stakeholders in new technologies were discussed. The result is valuable for researchers investigating dog owners’ behaviour as well as for those developing new technology, especially mobile applications, with focus on dog health. I samarbete med HappyTail, ett svenskt företag som utvecklar en mobilapplikation för hundägare, syftar den här kvalitativa undersökningen till att identifiera viktiga faktorer som personer verksamma inom applikationsutveckling med fokus på hundhälsa bör ha i åtanke under utvecklingsskedet. Enligt forskare inom beteendevetenskap är det viktigt att det finns en bro mellan mobilapplikationer med hälsotema och befintliga teorier inom området beteendeförändring för att kunna uppnå önskvärda resultat. Därför har litteratur som berör hundens hälsa samt viktiga faktorer för beteendeförändring i samband med utveckling av ny teknik beaktats. För att få ökad förståelse för hundägares beteende utfördes fem djupgående intervjuer med deltagare rekryterade från hundrelaterade grupper på Facebook. Tillsammans med den granskade litteraturen resulterade den insamlade datan i en djupare inblick i hundägares liv, vilka faktorer som motiverar och inspirerar dem till att ta hand om sin egen såväl som sin hunds hälsa, och hur teknik bör vara utformad för att påverka dem till att ändra beteende gentemot sin hund. Det visade sig bland annat att relationen mellan hund och hundägare var extra viktig för deltagarnas syn på sin hunds hälsa, och att social support och personalisering är grundstenar för en intressant mobilapplikation med hundrelaterat innehåll. Avslutningsvis diskuteras även vilka etiska aspekter som är nödvändiga att beakta när hundar inkluderas i utvecklingen av ny teknik. Undersökningens resultat har ett värde för forskare som specialiserar sig på hundägares beteende samt för utvecklare av ny teknik som strävar efter att förbättra hundars hälsa.
Share - Bookmark