publication . Bachelor thesis . 2016

Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

Kristensson, Sophia; Olsson, Emma;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex olika reklamfilmer som har visats i svensk TV under olika perioder mellan år 2012-2016 har analyserats. Studiens teoretiska ramverk utgörs av representationsteori, queerteo...
Subjects
free text keywords: TV-reklam, MCDA, homosexualitet, queer, representation, heteronorm
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue