publication . Bachelor thesis . 2016

Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans med dokumentation utgjorde intervjuguiden för den primära datainsamlingen genom åtta semistrukturerade intervjuer med medarbetarna. Fördelningen av urvalet var fyra kvinn...
Subjects
free text keywords: Intern Employer Branding, kompetensutveckling, medarbetare, arbetsgivarvarumärke, värderingar
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue