publication . Bachelor thesis . 2009

Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, Rättsvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär att företag ska avtala om liknande villkor som oberoende företag skulle gjort i samma situation. Trots att principen är internationellt vedertagen uppstår dubbelbeskattning ...
Subjects
free text keywords: Internprissättning, Korrigeringsregeln, Armlängdsprincipen, Skattetillägg, Oriktig uppgift, Dokumentationsskyldighet, Administrative procedure, Förvaltningsprocess
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue