Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

Bachelor thesis Swedish OPEN
Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar;
(2009)
  • Publisher: Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, Rättsvetenskap
  • Subject: Internprissättning | Korrigeringsregeln | Armlängdsprincipen | Skattetillägg | Oriktig uppgift | Dokumentationsskyldighet | Administrative procedure | Förvaltningsprocess

Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler so... View more
Share - Bookmark