Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

Bachelor thesis Swedish OPEN
Khatami, Annelie;
(2014)
  • Publisher: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
  • Subject: case study | complexity | guidelines | kidney stone | quality improvement | fallstudie | förbättringsarbete | komplexitet | njursten | riktlinjer

Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patient... View more
Share - Bookmark