publication . Bachelor thesis . 2014

Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

Khatami, Annelie;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till behandling för patienter med akut behandlingskrävande uretärsten, samt minska negativa effekter relaterade till obehandlad uretärsten. Vidare syftade studien av förbättring...
Subjects
free text keywords: case study, complexity, guidelines, kidney stone, quality improvement, fallstudie, förbättringsarbete, komplexitet, njursten, riktlinjer
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue