Ett förändrat liv : En litteraturstudie om patienters upplevelser att leva med hjärntumör

Bachelor thesis Swedish OPEN
Kard, Angelica ; Grubb, Amanda (2018)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Subject: Autobiography | brain tumor | experiences | patients | qualitative | Hjärntumör | kvalitativ | patienter | självbiografi | upplevelser | Nursing | Omvårdnad

Bakgrund: Att leva med hjärntumör innebär både emotionella och kroppsliga förändringar som kan påverka patienters liv. Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter som lever med hjärntumör anpassar sin vardag efter patienternas sjukdom och dennes oro kring sjukdom och förlopp. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärntumör. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet utfördes och var baserad på fyra självbiografier. Resultat: Patienter som lever med hjärntumör upplever att deras tillvaro förändras. Vardagen formas av en rädsla och oro inför den osäkra framtiden. Stödet från familj och vänner ger patienterna styrka att inte ge upp kampen mot tumören. Att kunna acceptera sin situation bidrog till en positiv förändring i vardagen och se livet och sig själv med nya ögon. Slutsats: Patienters upplevelser av att leva med hjärntumör var att deras tillvaro förändrades. Deras vardag blev präglad av rädsla och oro inför en osäker framtid, men också tankar kring döden. Familj och vänner hade en betydande roll i deras tillfrisknande och gav dem stryka och stöd till att kämpa. För att kunna gå vidare i livet upplevde patienterna att deras acceptans var betydelsefull. Background: To live with a brain tumor can give emotional and physical changes that effects the patients’ entire life. Previous research shows that next of kin of a family member with a brain tumor must adapt their day after the needs and worries of that family member. Aim: To describe patients’ experiences of living with a brain tumor. Method: A qualitative content analysis with a focus on the manifest content, it was based on four autobiographies. Result: Patients who lives with a brain tumor can experience their life situation changing. Each day shapes of worry and fear because of an insecure future. The support from family and friends give them strength to fight the tumor. Since they accepted their situation, it gave them a positive change in everyday life and they saw life and themselves in a new way. Conclusion: The patients experiences by living with a brain tumor were that their life changed. Their everyday life was influenced by fear and worry. Family and friends had an important role in the patients´ recovery. To move on with their life, they had to accept the tumor.
Share - Bookmark