Airbus A320 NEO Base Maintenance Concept SAS Operations

Bachelor thesis Swedish OPEN
Dafgård, Oscar (2017)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Subject: Underhållsåtgärd | Underhållskoncept | Engineering and Technology | Teknik och teknologier

Detta arbete har utförts tillsammans med SAS, för att undersöka om ett base maintenance koncept med ett intervall på 36 månader skulle vara mer kostnadseffektivt än 24 månader för deras nya Airbus A320 NEO flotta. SAS, precis som alla andra flygbolag utnyttjar sina flygplan på sina egna och specifika vis. Eftersom inga flygbolag opererar på samma sätt kan inte heller underhållet skötas på samma sätt för en specifik flygplanstyp. Underhållsprogrammet behövde därför ses över för att optimeras genom en paketering. Paketeringen utförs för att så många underhållsåtgärder som möjligt skall placeras i större checkar, vilket i sin tur leder till ett effektivare och billigare underhåll. Paketeringen av underhållsåtgärder görs inte enbart ur punktlighetsperspektiv och kostnadsperspektiv, utan det är även ett sätt att garantera flygsäkerhet. Eftersom säkerheten är det absolut viktigaste för ett flygbolag blir detta väldigt intressant, då man inte enbart kan spara pengar på detta, utan kan även garantera säkerhet. Dessa två koncept som paketerats, 24 och 36 månader, jämfördes genom en simulering för att se vilket som var bäst ur ekonomisk synpunkt. De intressanta värdena för simuleringen är de värden som skiljer sig åt mellan de olika koncepten. Dessa är kostnaden per mantimme och antalet gånger en åtgärd kommer att utföras under en given tidsperiod. Genom simuleringen blev det tydligt att ett koncept på 24 månader fortfarande är det mest optimala ur ekonomisk synpunkt för SAS. This thesis is performed in collaboration with SAS to examine if a base maintenance concept with an interval of 36 months would be more cost-efficient than the old concept of 24 months on their new fleet of Airbus A320 NEO`s. SAS, just like every other airline do have their own specific ways to operate, and therefore the maintenance can’t be done in the same way for a specific aircraft type. The maintenance program needed to be reviewed so it could be rebuilt and packaged. The packaging was done to place as many tasks as possible in the heavy maintenance checks to optimize the maintenance efficiency and cost. Packaging tasks isn’t just performed for punctuality and cost perspectives, but it´s also to ensure flight safety. Safety is the most important part for an airline. The packaging is then very interesting due to not only the cost savings, but also to be able to ensure safety. A simulation between these two concepts were done to compare which one of them that would be the best from an economical perspective. The values that’s interesting for the simulation is the values that differ between the two concepts. These values are the cost per man-hour and the quantity a specific task is being done over a given period. After the simulation, it became clear that the 24 months’ concept is still the optimum out of an economic perspective for SAS operations.
Share - Bookmark