Nätverksövervakning av trådlösa accesspunkter

Bachelor thesis Swedish OPEN
Heino, Felix (2016)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Subject: Network Monitoring | Wireless Communications | Wireless LAN Controller | Whats Up Gold and SNMP. | Nätverksövervakning | Trådlös kommunikation | Wireless LAN controller | Whats Up Gold och SNMP | Other Computer and Information Science | Annan data- och informationsvetenskap

Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. I nätverket ingår ett antal Wireless LAN Controller (WLC), vars uppgift är att hantera och konfigurera alla accesspunkter. Varje WLC kan hantera upp till 400 accesspunkter och sköter exempelvis autentiseringen av användarna. Dessutom finns det en Whats Up Gold server, vars uppgift är att samla in information om det trådlösa nätverket. Själva nätverksövervakningen presenteras i ett webbgränssnitt för drift personalen på Fibra. Examensarbetet utvärderar vilka delar av nätverket som bör övervakas, vilken information som ska samlas in och hur resultatet av övervakningen ska presenteras för drift personalen på Fibra. Dessutom görs en utvärdering av hur kommunikationen mellan Whats Up Gold servern och WLC sker bäst. Det nätverksövervakningsprogram som Fibra valt använda är Whats Up Gold. Examensarbetet inkluderar dock samtliga aspekter av nätverksövervakningsproblemet, inte bara de som ingår i programmet Whats Up Gold. Resultatet av implementationen innebär att driftpersonalen på Fibra får en särskild vy i Whats Up Gold webbgränssnitt. Den används för att felsöka och för att få en översikt av det trådlösa nätverket. Personalen får också tillgång till en larmvy, där WLC och berörda accesspunkter visas vid eventuella driftstörningar. Larmfunktionen i WLC skickar automatiskt SMS och e-mail till personal som har beredskap. Lösningen för att göra kommunikationen möjlig mellan server och WLC görs med en PBR (Policy Based Routing). En PBR är en teknik för att göra routing beslut baserat på diverse kriterier som är konfigurerade av en administratör. Genom att Fibra inför bra nätverksövervakning kommer antalet oplanerade driftstopp minska och tillgängligheten öka. Det innebär också att eventuella nätverksfel upptäcks snabbare och felsökningen i nätverket blir betydligt lättare. Nätverksövervakning sparar följaktligen både pengar och tid för ett företag som Fibra. The purpose of this study is to analyse, implement and evaluate methods for network monitoring of wireless communication in the company Fibra. Today, Fibra managed the operation of around 2,300 access points in Västerås. The network includes a number of Wireless LAN Controller (WLC), whose task is to manage and configure all access points. Each WLC can have up to 400 access points and manage, for example, authentication of users. A servers job is to collect information from the wireless network and monitoring the result and present it in a web interface for the administrators. The thesis evaluates which parts of the network that should be monitored and what information should be gathered and how the results of the monitoring will be presented to the user. There should also be an evaluation of how the communication between the server and the WLC should be done. The network monitoring tools Fibra select to use is Whats Up Gold. The work, however, includes all aspects of the network management problem, not just those included in the program Whats Up Gold. The result of implementation means that the operating staff at Fibra received a special view of Whats Up Gold's web interface, used to troubleshoot and get an overview of the wireless network. The staff will also have access to an alarm view, where the WLC and the access points displayed on any incident. The alarm function of the WLC automatically sends SMS and e-mail to personal on duty. The solution to make communication possible between the server and the WLC is made with a PBR (Policy Based Routing). A PBR is a technology to make routing decisions based on various criteria that are configured by an administrator. By implementing network monitoring, the number of unplanned downtime is reduced and availability increased. It also means that any network failure is detected faster and troubleshooting the network becomes much easier. Network Monitoring consequently saves both money and time to a company such as Fibra.
Share - Bookmark