Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jokinen, Charlotta ; Halling, Lisa Kristin (2009)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Subject: Business studies | Företagsekonomi

Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekommande att resa utomlands för att studera, det som dock inte har undersökts i någon omfattande mening är vilka faktorer som påverkar en students val av studieort vid utlandsstudier. Många studenter runt om i Sverige åker varje år på utlandsstudier och är därmed en stor marknad och konsumentgrupp av intresse att undersöka i samma anda som en traditionell resenär. Syfte:            Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar en students val av studieort vid utlandsstudier. Vi vill även se vilka likheter och skillnader som finns mellan vilka faktorer som påverkar en traditionell resenär och en studentresenär. Vi hoppas att genom detta kunna bidra med eventuella kompletteringar och utveckla Pizam och Mansfelds teorier om konsumentbeteende i dessa sammanhang. Metod:          En kvalitativ undersökning genomfördes genom intervjuer med svenska studenter som tidigare har studerat, eller studerar utomlands. Respondenterna var geografiskt och demografiskt spridda. Intervjuerna gjordes för att vi skulle få veta vad som påverkar svenska studenter vid val av destination och lärosäte vid deras utlandsstudier. Slutsats:        Det finns både likheter och skillnader mellan den traditionella resenären och studentresenären. Pizam och Mansfelds teorier om konsumentbeteende är därmed delvis applicerbar på studentresenären och delvis krävs det vissa kompletteringar.  Nyckelord:   Konsumentbeteende, konsumentpsykologi, destinationsmarknadsföring. Abstract Academy:     School of Sustainable Development of Society and Technology, Mälardalen University Level:           Bachelor thesis in Marketing, EFO225, 15 ECTS. Date:             2009-05-18 Authors:       Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen Tutor:           Lars Albert Background:  Leisure traveling has become more and more common in today’s society and research has been done in order to decide underlying factors that influence a traveler in the process of choosing a destination. It has also become common to travel abroad in combination with studies. Thus, no in depth research has been made on a student traveler’s underlying factors when going through the same process in choosing destination and institution. Each year, many Swedish students choose to study abroad and therefore they form a big market with purchasing power, as well an interesting group of consumers to study in the same purpose as the traditional traveler. Purpose:       The purpose of this thesis is to examine the underlying factors that influence the choice of destination and institution of a student when deciding to study abroad. We want to look at both resemblances and differences between the traditional traveler and a traveler intending to combine studying and traveling; a student traveler. With a focus on theories of Pizam and Mansfeld based on factors that influence a traveler’s choice of destination, we aim to present potential complementary factors and variables to the consumer behavior theories of Pizam and Mansfeld in this specific context. Method:       A qualitative study was made through interviews with Swedish students, geographically and demographically spread. The interviews were made in order to examine what factors that influenced the students in the process of choosing destination and institution abroad. Conclusions: We found both resemblances and differences between the traditional traveler and the student traveler. Consequently, we can state that Pizam and Mansfeld’s theories regarding factors that influence a traveler’s choice of destination are somewhat applicable also to the student traveler. Thus, we can also say that the differences found can result in complementary perspectives to Pizam and Mansfelds theories. Keywords:   Consumer behavior, consumer psychology and destination marketing. 
Share - Bookmark